ماساژورزشی بیشتر با ورزشکاران ارتباط دارد و هدف آن نیز کاهش میزان صدمات و مشکلات به وجود آمده دراندام ها و قسمت های مختلف بدن ورزشکاران است.

فواید:

  1. افزایش مقاومت و انعطاف پذیری عضلات بدن
  2. رفع گرفتگی و کوفتگی عظلات و افزایش انعطاف پذیری بدن
  3. کاهش استرس در بدن و افزایش انرژی
  4. عملکرد بهتر در تمرینات ورزشی
  5. ایجاد احساس آرامش