ماساژ سوئدی می تواند آهسته و نرم و یا قدرتمند و نیرو بخش باشد که وابسته به روش ماسور و نظر ماساژ گیرنده است.

ماساژ سوئدی فوائد فوق العاده ای چون افزایش اکسیژن رسانی، کاهش استرس، انعطاف پذیری بدن، بهبود جریان گردش خون و آرامش را بهمراه دارد